Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Identiteit ondernemer:

Schone Energie B.V.

Henricuskade 97

2497 NB ’s-Gravenhage

Inschrijfnummer KvK: 69992215

1. Definities:

A. Consument: de natuurlijke persoon die niet t.b.v. zijn beroep of bedrijf de koopovereenkomst aangaat;

B. Ondernemer: de verkoper Schone Energie B.V., die beroepsmatig en bedrijfsmatig handelt;

C. Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen de door de consument de gesloten overeenkomst ontbonden kan worden, zonder een daartoe geldige reden;

D. Herroeppingsrecht: het recht van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

E. Dag: een kalenderdag

F. Website: de online winkel van de ondernemer waar de bestellingen geplaatst kunnen worden;

G. Offerte: de door de consument, niet-consument online ingevuld formulier waarin hij/zij de gewenste goederen aangeeft;

H. Producten: de door de ondernemer verkochte zonnepanelen en bij behorende onderdelen;

I. Installatie: met de ondernemer overeengekomen overeenkomst van aanneming van werk, teneinde de zonnepanelen te installeren;

J. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

K. Garantie: van toepassing zijnde fabrieksgarantie op de roerende zaken.

L. Niet-consument: de koper die beroep of bedrijfsmatig handelt.

M. Leverancier: de onderneming die de aangeboden producten aan de ondernemer levert.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand, die tot stand gekomen zijn tussen de ondernemer en de consument.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de overeenkomsten tussen de ondernemer en niet consument voor zover in de desbetreffende bepalingen verplichtingen van de niet consument zijn opgenomen.

2.3 De ondernemer sluit de toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden, behoudends de onderhavige uit.

2.4 Voor zover enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt, dan wel wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.

3. Aanbod

3.1 Het aanbod op de website van de ondernemer wordt gedaan onder voorbehoud van verschrijvingen en typefouten. De consument, dan wel niet-consument kan geen rechten ontlenen aan aanbiedingen waarin sprake is van een verschrijving, dan wel typefout.

3.2. Het aanbod op de website van de ondernemer wordt gedaan onder voorbehoud van levering door de leverancier. Voor zover de aangeboden producten nog leverbaar zijn, is de ondernemer verplicht om de overeenkomst na te komen.

3.3 Het aanbod van de ondernemer zal die informatie bevatten, dat voor de consument helder zal zijn wat zijn rechten en verplichtingen zullen zijn, bij totstandkoming van de overeenkomst op afstand.

4.     Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst op afstand tot levering van de zonnepanelen komt onder voorbehoud van akkoordverklaring door de ondernemer tot stand nadat de consument, dan wel niet-consument via de elektronische weg een offerte heeft aangevraagd. In alle overige gevallen komt de overeenkomst op afstand tot stand na plaatsing van de bestelling via de elektronische weg.

4.2 De ondernemer is gerechtigd om binnen de wettelijke kaders zich ervan te vergewissen of de consument, dan wel niet-consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle overige feiten en/of omstandigheden die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van zijn onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de overeenkomst op afstand niet aan te gaan en deze te weigeren onder vermelding van redenen.

4.3 Voor zover de consument, dan wel niet-consument naast de koop op afstand tevens de producten wenst te laten installeren door de ondernemer, zal tussen de ondernemer en de consument, dan wel niet-consument een aparte overeenkomst van aanneming van werk tot stand komen, waarop de bepalingen van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zijn.

4.4 Indien de ondernemer en de consument, dan wel niet-consument een overeenkomst van aanneming van werk aangaan voor de installatie van de producten, is artikel 10 van deze voorwaarden van toepassing op hun rechtsverhouding.

5. Levering

5.1 De levering geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid vanuit de leverancier. Indien de leverancier de producten niet kan leveren, zal de consument, dan wel niet-consument de ondernemer niet kunnen verplichten om de producten te leveren. In het geval dat de producten niet meer leverbaar zijn, doch de betaling reeds is geschied, zal de ondernemer hetgeen is (aan)betaald aan de koper terugstorten binnen 14 dagen, nadat de koopovereenkomst is ontbonden.

5.2 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen,  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

5.3 Na ontvangst van de producten door de koper is het risico voor de producten voor de koper. De koper dient na ontvangst van de producten de producten op deugdelijkheid te controleren. Voor zover de producten beschadigd zijn, dient de koper de producten onder voorbehoud te accepteren en binnen 24 uur na ontvangst van de producten de ondernemer op de hoogte te stellen van de gebreken.

6. Herroepingsrecht

6.1 De consument kan de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Bij annuleren ná bedenktermijn zal verkopende partij éénmalig € 150,00 voor gemaakte kosten in rekening brengen.

6.2 De bedenktijd voor de consument zal aanvangen nadat de producten zijn geleverd. Voor zover bij een bestelling meerdere producten met verschillende levertijden aanwezig zijn, is de ondernemer gerechtigd de bestelling te weigeren.

6.3 Het herroepingsrecht zal niet gelden indien op verzoek van de consument de producten zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en op basis van de individuele keuze of beslissing van de consument vervaardigd zijn.

6.4 Tevens zal het herroepingsrecht niet hebben te gelden waarbij na levering de producten vermengd zijn met andere producten.

6.5 De kosten m.b.t. het terugzenden van de producten komen voor rekening van de consument.

6.7 De consument draagt het bewijsrisico m.b.t. de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.

6.8 Voor zover de consument de overeenkomst heeft ontbonden met een beroep op zijn herroepingsrecht, zullen alle aanvullende overeenkomsten m.b.t. de installatie van de producten komen te vervallen, tenzij anders overeengekomen.

6.9 De ondernemer zal na het inroepen van het herroepingsrecht door de consument, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping aan de ondernemer heeft gemeld, de in rekening gebrachte bedragen inclusief de eventuele leveringskosten terugstorten aan de consument. Indien de consument bij de levering heeft gekozen voor een duurdere methode van levering, dan de standaardlevering zullen de bijkomende kosten van die duurdere levering niet terugbetaald worden.

7. Betaling

7.1 De betaling van de verschuldigde bedragen dienen door de consument, dan wel niet-consument binnen 14 dagen na levering, dan wel installatie voldaan te worden op het rekeningnummer van de ondernemer.

7.2 De ondernemer is gerechtigd om van een consument maximaal 50% van de koopsom als vooruitbetaling te verlangen na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand.

7.3 Indien door de ondernemer een vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de betaling eerst niet heeft plaatsgevonden.

7.4 Bij niet-consumenten is de ondernemer gerechtigd een betaling van 100% vooruit te bedingen. Art. 7.3 is tevens van toepassing.

7.5 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

8. Garantie

8.1 Naast de rechten van de consument op grond van de non-conformiteit, zal de koper aanspraak kunnen maken op de door de fabrikant aangeboden garantie. Voor een beroep op de fabrieksgarantie zijn de toepasselijke voorwaarden van de fabrikant van toepassing.

8.2 Op de geleverde producten zullen de desbetreffende fabrieksgarantie van toepassing zijn.

8.3 Voor zover het gebrek ziet op de installatie van de werkzaamheden wordt door de ondernemer een garantie van twee jaren afgegeven op de uitgevoerde werkzaamheden.

8.4 De koper dient alvorens een beroep te kunnen doen op art. 8.2 te bewijzen dat de gebreken aan de installatie toe te rekenen zijn aan de ondernemer, enkel in dat geval zal de ondernemer kosteloos tot herstel overgaan.

8.5 De niet-consument koper kan geen beroep doen op de garantie, indien hij zijn betalingsverplichtingen niet volledig is nagekomen.

8.6 De koper kan evenmin beroep doen op de garantie in de navolgende gevallen:

a. Indien de koper op een ondeskundige wijze gebruikt maakt van het product, dan wel in strijd met de gebruiksaanwijzing handelt;

b. De gegeven instructies van de ondernemer niet volgt;

c. Doordat de koper de producten slecht onderhoudt;

d. Doordat de koper zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer reparaties of overige werkzaamheden aan het geleverde uitvoert.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De ondernemer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren producten voor, tot het moment dat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9.2 Onder betalingsverplichtingen, dient te worden verstaan: koopprijs, leveringskosten, kosten installatie en alle overige kosten benoemd in de overeenkomst(en).

10. Installatiewerkzaamheden

10.1 Indien de koper met de ondernemer overeenkomt dat de ondernemer tevens de installatie zal verzorgen van de producten, zal voor de desbetreffende werkzaamheden een overeenkomst tot aanneming van werk tot stand komen tussen de ondernemer en de koper. De artt. 7:750 B.W. e.v. zijn als dan van toepassing op de overeenkomst tot installatie.

10.2 De ondernemer is bij de uitvoering van de installatiewerkzaamheden gerechtigd om derden in te schakelen zonder voorafgaand toestemming van de koper.

10.3 De aansprakelijkheid van de ondernemer is ten aanzien van de installatiewerkzaamheden beperkt tot de directe schade ten belope van het bedrag dat de koper verschuldigd is ten behoeve van de installatie.

10.4 Ten aanzien van de installatiewerkzaamheden zal het herroepingsrecht niet hebben te gelden.

10.5 De kosten van de installatie zijn niet inbegrepen in de koopprijs van de producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid buiten hetgeen waarvoor hij zich uitdrukkelijk garant voor heeft gesteld en voor zover de aanspraak ziet op de wettelijke garantie.

11.2 Onverminderd art. 11.1 is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot enkel directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, vertragingsschade en letselschade is uitgesloten.

11.3  Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet Schone-Energie B.V. haar uiterste best om de verbinding bij oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert Schone-Energie B.V. gedurende maximaal een uur na oplevering controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Het instellen van het monitoringsportaal wordt, na betaling van de volledige factuur, op afstand ingesteld. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de Overeenkomst. Klant dient zelf voor een werkende internetaansluiting te zorgen.

11.4 Bij breuk/schade aan meer dan 5 dakpannen zal Leverancier voor vervangende dakpannen zorgen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 De bevoegde rechter is de rechter te Den Haag.

12.3 Voor zover de consument procedeert is tevens bevoegd de rechtbank in de woonplaats van de consument.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Den Haag.